Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

De adviesraad in coronatijd

De coronacrisis heeft het normale leven op zijn kop gezet. Gewoon winkelen, wandelen, sporten, bezoek ontvangen of bij mensen op bezoek gaan is er niet bij. De scholen zijn dicht. Dit heeft grote gevolgen voor alle inwoners van Nieuwegein. De gemeente, Geynwijs, Vitras, Movactor, de thuiszorg en veel andere organisaties zetten alles op alles om de dienstverlening in deze tijd zoveel mogelijk te continueren en waar dat niet mogelijk is op andere manieren (bijvoorbeeld via de telefoon of de laptop) contact te houden. De adviesraad volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft grote waardering voor alle mensen die dit werk doen.

Wij zien ook dat er veel initiatieven zijn van inwoners, wijknetwerken en hulporganisaties om mensen die alleen zijn, moeilijk boodschappen kunnen doen, enz. te helpen. Ook dat verdient waardering.  

Als adviesraad blijven wij deze ontwikkelingen volgen. Waar nodig kunnen wij knelpunten signaleren en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Als u met ons mee wilt denken, kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier op deze website.

Voorzitter en leden herbenoemd

Het college van B&W heeft op voordracht van de adviesraad de voorzitter, Peter Selten, en twee leden, Vincent Beringen en Jon van Zoelen, herbenoemd voor een periode van vier jaar. 


Nieuwe taakgroepen

De adviesraad heeft taakgroepen die een bepaald onderwerp verder uitdiepen op basis van de ervaringsgegevens van inwoners. Afgelopen jaar heeft de taakgroep Jeugd een advies uitgebracht en binnenkort zal een andere taakgroep verslag uitbrengen over haar bevindingen over de behoeften aan voorzieningen van licht dementerende ouderen. De taakgroep Bewonersinitiatieven moest jammer genoeg door de lockdowns haar werk een tijd lang stil leggen, maar gaat binnenkort weer aan de slag.

Nieuwe taakgroepen komen er voor de evaluatie van de transformatieagenda, die in 2021 afloopt, en rond de thema’s Wonen en zorg en Ervaringsdeskundigheid. Inwoners die een bijdrage aan een van deze taakgroepen willen leveren of hun ervaringen willen delen zijn welkom. Zij kunnen zich melden via het contactformulier onderaan deze pagina. 


Vergadering 28 januari 2021

De adviesraad heeft in januari niet plenair vergaderd. In plaats daarvan werden online groepsgesprekken gevoerd met steeds vijf leden. Daarin werden verschillende onderwerpen besproken. Allereerst natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis. Wat je landelijk ziet, zien we ook in Nieuwegein. Er doen zich allerlei zorgelijke situaties voor, vooral onder ouderen, jongeren en mensen die door de lockdown in de financiële problemen komen. Ook verenigingen hebben het zwaar en veel wijkplatformen liggen vrijwel stil. Maar we zien ook dat gemeente, burgers en organisaties zich inzetten om die tijdig te signaleren en waar nodig hulp te bieden. Die infrastructuur lijkt behoorlijk op orde. Het is onduidelijk wat de gevolgen van corona op de lange termijn zal zijn. Het is volgens ons daarom belangrijk dat men zich daarop voorbereidt en wij roepen de gemeente op in samenwerking met lokale partners (Geynwijs, Wil, gezondheidscentra, scholen, MOvactor en SantéPartners) te zorgen voor een netwerk waarin signalen snel opgevangen kunnen worden en adequate hulp kan worden ingezet.


 

Tekorten sociaal domein

Er kwamen ook andere onderwerpen ter sprake. De hulpvragen bij Geynwijs (zowel Wmo als jeugdzorg) nemen en toe en daardoor dreigt een tekort op de begroting. De gemeente is aan het nadenken over de manier waarop die tekorten opgevangen kunnen worden. Wat ons betreft moeten inwoners die hulp nodig hebben die ook krijgen en mag er geen afbreuk worden gedaan aan de kwaliteit van de voorzieningen.


 

Toeslagenaffaire

De gemeente gaat inwoners die slachtoffer zijn van de kinderopvang-toeslagenaffaire helpen bij het vinden van oplossingen voor de ontstane problemen. Zij kunnen zich melden bij het loket van Werk en Inkomen of worden actief benaderd. Inmiddels hebben zich in Nieuwegein al 52 personen gemeld. Sommigen daarvan zijn door de opgelegde boetes in grote problemen gekomen. 

De adviesraad is hier uiteraard tevreden over, maar vroeg zich wel af of er andere regelingen zijn waarbij de gemeente onnodig hard optreedt bij het terugvorderen van toeslagen of opleggen van boetes. Zij pleit voor een humaan optreden dat rekening houdt met de situatie van de betrokken persoon. 

Advies over jeugdzorg

De adviesraad heeft er in een ongevraagd advies voor gepleit meer aandacht te besteden aan het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Het duurt volgens ons nu vaak te lang voor ouders of anderen om hulp vragen, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Ook dringen wij aan op betere samenwerking tussen alle organisaties waar ouders en jongeren mee te maken krijgen. Te vaak moeten zij hun verhaal opnieuw vertellen. Ten slotte vragen wij in ons advies aandacht om meer te doen met de ervaringen van jongeren met hun hulpverlening. Daarvan kan veel geleerd worden bij het signaleren en helpen van problemen van anderen. 

Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen.  


 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

WERK- EN TAAKGROEPEN

De adviesraad werkt met werk- en taakgroepen. Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen en Wonen en toegankelijkheid. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied, zowel lokaal als landelijk en onderhouden contacten met bewoners en organisaties. Zo kunnen zij tijdig knelpunten signaleren. Taakgroepen worden geformeerd rond specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer een advies moet worden voorbereid dat het terrein van meerdere werkgroepen beslaat. Ook zijn er taakgroepen die een speciaal onderwerp bestuderen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

22 april 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

03 juni 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl