Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

De adviesraad in coronatijd

De coronacrisis heeft het normale leven op zijn kop gezet. Gewoon winkelen, wandelen, sporten, bezoek ontvangen of bij mensen op bezoek gaan is er niet bij. De scholen zijn dicht. Dit heeft grote gevolgen voor alle inwoners van Nieuwegein. De gemeente, Geynwijs, Vitras, Movactor, de thuiszorg en veel andere organisaties zetten alles op alles om de dienstverlening in deze tijd zoveel mogelijk te continueren en waar dat niet mogelijk is op andere manieren (bijvoorbeeld via de telefoon of de laptop) contact te houden. De adviesraad volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft grote waardering voor alle mensen die dit werk doen.

Wij zien ook dat er veel initiatieven zijn van inwoners, wijknetwerken en hulporganisaties om mensen die alleen zijn, moeilijk boodschappen kunnen doen, enz. te helpen. Ook dat verdient waardering.  

Als adviesraad blijven wij deze ontwikkelingen volgen. Waar nodig kunnen wij knelpunten signaleren en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Als u met ons mee wilt denken, kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier op deze website.

Onze agenda

Onze agenda voor de komende tijd zal er uiteraard heel anders uitzien dan gepland. Op dit moment houden wij vooral in de gaten of de zorg voor kwetsbare inwoners niet in het gedrang komt. Het werk van onze taakgroepen staat daardoor voorlopig op een laag pitje. Wel zijn we bezig met de afronding van adviezen over het Plan van Aanpak van de Inburgeringswet en over de Beleidsregels Wmo/Jeugdzorg. Naar verwachting zullen we die in de loop van mei afronden.

Het staat wel vast dat de coronacrisis grote gevolgen zal hebben voor het sociaal domein. Hoe groot die gevolgen zullen zijn en welke effecten ze zullen hebben op zorg en participatie is op dit moment nog ongewis. Maar zeker is dat dit onze agenda voor de komende maanden en mogelijk zelfs jaren zal gaan bepalen.

Signaleringsbrief coronatijd

In onze vergadering van 28 mei ji. heeft de adviesraad sociaal domein gesproken over de aanpak van de Coronacrisis en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij hebben wij signalen verzameld die ons uit de Nieuwegeinse samenleving ter ore kwamen. Wij delen onze bevindingen graag met u. > Link

Vergaderingen

Onze normale vergaderingen in het Stadshuis gaan voorlopig niet door. We gaan nu online vergaderen. Op 23 april jl. hebben wij onze eerste online vergadering gehad. Daarin hebben wij vooral onze ervaringen met de manier waarop inwoners omgaan met de coronacrisis gedeeld. De komende weken gaan we samen met het college van B&W bekijken welke onderwerpen we agenderen voor de volgende bijeenkomsten. Via deze website houden we u op de hoogte. 

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van de Adviesraad over 2019 is eind maart vastgesteld en aan het college van B&W aangeboden. 2019 was een productief jaar: er werden maar liefst 8 adviezen uitgebracht, waarvan een ongevraagd. Daarnaast werden in 2019 taakgroepen om drie onderwerpen nader te bestuderen en daarbij ook ervaringsgegevens bij de inwoners op te halen. Het volledige verslag is te lezen in de rubriek Adviezen.


 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

WERK- EN TAAKGROEPEN

De adviesraad werkt met werk- en taakgroepen. Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen en Wonen en toegankelijkheid. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied, zowel lokaal als landelijk en onderhouden contacten met bewoners en organisaties. Zo kunnen zij tijdig knelpunten signaleren. Taakgroepen worden geformeerd rond specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer een advies moet worden voorbereid dat het terrein van meerdere werkgroepen beslaat. Ook zijn er taakgroepen die een speciaal onderwerp bestuderen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

26 november 2020

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Online (alleen voor ASD leden)

 
 

28 januari 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl