Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

Drie nieuwe taakgroepen

Najaar 2019 zijn er drie nieuwe taakgroepen gevormd:

  • voorzieningen voor licht dementerende inwoners en hun partners en mantelzorgers
  • trajecten van jongeren met een beperking; denk hierbij aan de overgang van het ene naar het andere schooltype, van school naar werk of van thuis wonen naar (meer) zelfstandig wonen
  • bewonersinitiatieven in de wijk 

Elke taakgroep gaat de komende maanden in gesprek met inwoners en vertegenwoordigers van instellingen om te inventariseren wat goed gaat en welke knelpunten er zijn. Van de resultaten wordt verslag gedaan op deze pagina's. Op basis van de bevindingen kan een advies aan het college worden uitgebracht.

Inwoners die ervaring hebben met een van de genoemde onderwerpen, worden van harte uitgenodigd deze te delen. Zij kunnen contact opnemen met de adviesraad door middel van het contactformulier op deze website.

 

Vergadering en Agenda

De Adviesraad vergadert regelmatig in het Stadhuis Nieuwegein. Benieuwd naar wat op de agenda staat of een verslag lezen? Een keer aanschuiven bij de Adviesraad? Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in de Batauzaal op de 4e verdieping van het Stadshuis.

De eerstkomende vergadering is op 30 januari a.s. We hebben dan eerst een gesprek met de wethouders die verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein over een aantal knelpunten waar de gemeente komende jaren mee geconfronteerd zal worden. Daarna doen de taakgroepen verslag van de voortgang van hun projecten. 

Adviezen

In het najaar van 2019 heeft de adviesraad enkele adviezen uitgebracht. Allereerst over de verordeningen Wmo/Jeugdhulp en Sociaalmedische indicatie Kinderopvang. In deze verordeningen worden de regels en procedures  vastgelegd op basis waarvan kan worden bepaald wie recht heeft op hulp of voorzieningen en hoe deze voorzieningen vervolgens worden geregeld. De adviesraad let er bij zulke verordeningen vooral op of de toegankelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening goed worden geregeld. Ook is het belangrijk dat burgers die ontevreden zijn weten waar zij met hun klachten terecht kunnen. In beide verordeningen was dit goed op papier gezet.daarom hebben wij overwegend positief geadviseerd. 

In november vroeg het college ook om advies met betrekking tot de Meerjarenopgave Welzijn. De termijn was echter zo kort dat we slechts een voorlopig oordeel hebben gegeven. In het voorjaar van 2020 kijken we hier verder naar.  

De tekst van de adviezen is te lezen op de pagina Adviezen.


 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

WERK- EN TAAKGROEPEN

De adviesraad werkt met werk- en taakgroepen. Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen en Wonen en toegankelijkheid. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied, zowel lokaal als landelijk en onderhouden contacten met bewoners en organisaties. Zo kunnen zij tijdig knelpunten signaleren. Taakgroepen worden geformeerd rond specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer een advies moet worden voorbereid dat het terrein van meerdere werkgroepen beslaat. Ook zijn er taakgroepen die een speciaal onderwerp bestuderen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

12 maart 2020

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Openbaar

 
 

23 april 2020

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl