Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

Nieuwe secretaris

Zeeuw Noordeveen Andrea de   

Per 1 september 2021 is Andrea de Zeeuw-Noorderveen benoemd tot ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Andrea de Zeeuw volgt in deze functie Vivienne Hogendoorn op, die met pensioen is gegaan. Andrea heeft ruime ervaring als project- en beleidsmedewerker bij verschillende zorginstellingen. Zij kent het sociaal domein daarom goed en wij zijn blij dat met haar benoeming deskundige ondersteuning van de adviesraad wordt gecontinueerd.  


 

Nieuw lid

Eveneens per 1 september 2021 is mevr. Besma Karmous door het college van B&W benoemd tot lid van de adviesraad. Mevrouw Karmous is 41 jaar en werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Utrecht. Binnen Nieuwegein is zij actief in contactgroepen van Moslima's. Zij is zeer gemotiveerd om vanuit haar eigen achtergrond en belangstelling een bijdrage te leveren aan verdere verbinding van de Nieuwegeinse bevolking, in het bijzonder op het gebied van jeugd en opvoeding.   


 

Maak kans op een jongerenlintje!

Het jongerenlintje De Doorslag wordt jaarlijks uitgereikt aan jongeren die iets bijzonders hebben gedaan voor onze stad. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsorloop voor een goed doel, meehelpen met het verzorgen van de dieren op de kinderboerderij of een dansgroep opgericht voor andere kinderen. Ook dit jaar kunnen jongeren worden voorgedragen voor een jongerenlintje. Ken je een jongere die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor Nieuwegein? Aanmelden kan tot 1 december  2021. Kijk voor meer informatie en hoe je iemand kunt aanmelden op www.nieuwegein.nl/jongerenlintje


 

Woonwijs

De adviesraad heeft advies uitgebracht over het programma Woonwijs 2022-2026. In dit programma worden plannen uiteengezet om langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en meer zelfstandig wonen voor mensen met een beperking te realiseren. Het programma is opgestld in samenspraak met een groot aantal partijen, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en ook vertegenwoordigers van particulieere projectontwikkelaars. De adviesraad heeft overwegend postief geadviseerd over dit programma. De bevolking van Nieuegein veroudert en daarom is het belangrijk dat er goed gekeken wordt hoe het woningaabod aangepast kan worden aan veranderende wensen en levensomstandigheden van de bevolking. Een belangrijk onderdeel van het programma is daarom dat wonen en zorg gecombineerd worden. Dat gebeurt onder anderen doordat aan (nieuw-)bouwprojecten binnen een cirkel van 400 meter rondom de wijkcentra voorrang gegeven wordt aan woningen voor ouderen. Ook worden voorzieningen getroffen voor woningaanpassingen e.d. 

Een belangrijk aspect van Woonwijs is ook dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor inwoners die niet volledig zelfstandig kunnen wonen. In dit kader wil de gemeente ook meer ruimte bieden aan initiatieven die uit inwoners zelf voortkomen. De adviesraad was, zoals gezegd, overwegend positief, maar heeft wel een paar kanttekeningen. Een daarvan is dat wij vrezen dat vooral particuliere beleggers zich uiteindelijk niet aan de afspraken om binnen de zorgcirkels vooral voor ouderen te bouwen zullen houden. Wij roepen daarom de gemeente op daar meer bovenop te zitten. Ook hebben wij aangegeven dat het mooi is dat mensen uit de maatschappelijke opvang in de wijken komen te wonen, maar dat er wel voldoende draagvlak moet zijn onder de overige inwoners. 

Een taakgroep van de adviesraad zal zich hier de komende tijd intensiever mee gaan bezighouden. 

Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen. 


 

Inkoopstrategie

Komend jaar lopen de contracten die de gemeente heeft afgesloten met aanbieders van jeugdzorg en van individuele begeleiding in het kader van de Wmo af. Samen met de gemeenten Lopik, IJsselstein, Houten en Vijfheerenlanden wordt daarom gewerkt aan een nieuw inkooptraject. De eerste stap daarvan was het ontwerpen van een inkoopstratiegie, waarin de algemene doelen en uitgangspunten van de te verlenen zorg werden neergelegd. In die strategie willende gemeenten doelen realiseren zoals het geven van passende zorg van goede kwaliteit, meer rekening houden met de wensen van inwoners, een duidelijke casusregie bij Geynwijs en flexibiliteit bij veranderende omstandigheden. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is ook dat er straks een grotere rol is weggelegd voor het zogenaamde 'voorliggend veld'. Dat zijn familie en buren, maar ook hulp van vrijwilligers en ondersteuning vanuit bijvoorbeeld buurtwelzijnsvoorzieningen.  Voor de totstandkoming van dit strategiedocument zijn gesprekken gevoerd met gebruikers en aanbieders. Alles bij elkaar is een tamelijk ambitieus programma dat de basis moet worden voor een programma van eisen op basis waarvan de eigenlijke inkoop gaat plaatsvinden.

De adviesraad heeft advies uitgebracht over deze Inkoopstrategie Wmo-Individuele begeleiding en Jeugdzorg. In dat advies hebben wij aangegeven dat we de algemene doelen onderschrijven, maar hebben we wel aangegeven dat de ambitie om meer gebruik te maken van het voorliggend veld de beschikbaarheid van kwalitatief goede zorg niet in de weg mag staan. Inwoners die hulp nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen. Zorgen hebben we ook uitgesproken over de nieuwe rol die aan Geynwijs wordt toegekend. Op zichzelf is er niks mis mee dat Geynwijs nadrukkelijker de vinger aan de pols houdt tijdens het hele traject, maar zo'n nieuwe taak vereist wel dat daarvoor voldoende goed geschoold personeel is. 

Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen. 


 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

WERK- EN TAAKGROEPEN

De adviesraad werkt met werk- en taakgroepen. Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen en Wonen en toegankelijkheid. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied, zowel lokaal als landelijk en onderhouden contacten met bewoners en organisaties. Zo kunnen zij tijdig knelpunten signaleren. Taakgroepen worden geformeerd rond specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer een advies moet worden voorbereid dat het terrein van meerdere werkgroepen beslaat. Ook zijn er taakgroepen die een speciaal onderwerp bestuderen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

9 december 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

20 januari 2022

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2021 ASD-Nieuwegein.nl