Nieuws Items

Op zoek naar nieuwe leden.
Nieuws uit de vergadering.

Nieuws Archief

 

Jaarverslag (toegevoegd 25 april 2021)

Het jaarverslag van de adviesraad over 2020 is gereed en aangeboden aan het college van B&W. In dit verslag staan we uiteraard stil bij de gevolgen die de coronacrisis had voor de inwoners van Nieuwegein en ook voor ons eigen functioneren. Daarnaast geven we een overzicht van onze activiteiten en adviezen. We sluiten het jaarverslag af met een vooruitblik op 2021 en 2022. We hopen dan onze contacten met inwoners te kunnen intensiveren en hun ervaringen met betrekking tot het sociale domein te kunnen ophalen. Het succes van onze taakgroepen staat of valt daarbij. Zo hopen we in de loop van 2021 met een verslag te komen over de voorzieningen voor licht dementerende inwoners en verder te kunnen gaan met het verkennen van de participatie in de wijk, de vraagstukken rond wonen en zorg en de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2021 loopt ook het transformatieporgramma sociaal domein 2017-2021 van de gemeente af. Wij zullen  komend jaar gaan bekijken wat er van dit programma terecht gekomen is. Belangrijk is vooral de vraag of de verwachtingen (betere en goedkopere zorg door meer inzet op preventie) uitgekomen zijn. Onze conclusies zullen we meenemen in een advies aan de leden van de in 2022 nieuw te kiezen gemeenteraad. 

 

Ed Lasut overleden

Afbeelding1

Op 19 april 2021 is ons oud-lid Ed Lasut overleden. Ed was lid van de adviesraad van 2017 tot begin 2021. Hij was zeer betrokken bij het sociaal domein en zette zich in voor al die mensen die hulp nodig hadden. Hij was aimabel, maar kon ook fel uit de hoek komen als hij vond dat iemand onrecht werd aangedaan. Tot onze spijt maakte zijn verhuizing naar Vianen een herbenoeming voor nog eens vier jaar onmogelijk. Wij hadden graag nog langer van zijn inzet, kennis en enthousiasme geprofiteerd. 

Het is heel verdrietig dat hij al zo snel na zijn verhuizing is overleden. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkind en verdere familie heel veel sterkte bij dit verlies. 

 

Vergadering 11 maart 2021

Op 11 maart gingen wij uitvoerig in gesprek met Anne Derksen, nu bijna een jaar de programmaleider van het transformatieprogramma sociaal domein in de gemeente Nieuwegein. Anne vertelde over de stand van zaken in dat transformatieprogramma, maar nodigde ons ook uit mee te denken over het vervolg nu dit programma eind dit jaar afloopt. De gemeente gaat dit programma evalueren en we drongen erop aan daarbij vooral ook de ervaringen van inwoners heel intensief op te halen en niet te volstaan met kwantitatieve gegevens.

Anne presenteerde enkele dilemma’s waar de gemeente – en ook wij – in dit kader mee worden geconfronteerd, zoals de vraag in hoeverre je op de ‘eigen kracht’ van bewoners mag rekenen, de invloed van landelijk beleid (bijvoorbeeld het abonnementstarief in de Wmo en eventueel extra geld voor de jeugdzorg en de taaiheid om instituties te bewegen tot ontschotting).

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren het lokaal preventieakkoord waar op dit moment aan gewerkt wordt, de invulling van de meerjarenopgave welzijn en de verdere doorwerking van de decentralisatie van de maatschappelijke opvang. Ook ging het over de inkoop, maar daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. Uiteraard spraken we ook over het omgaan met en de gevolgen van de coronamaatregelen.

 

Nieuwe taakgroepen

De adviesraad heeft taakgroepen die een bepaald onderwerp verder uitdiepen op basis van de ervaringsgegevens van inwoners. Afgelopen jaar heeft de taakgroep Jeugd een advies uitgebracht en binnenkort zal een andere taakgroep verslag uitbrengen over haar bevindingen over de behoeften aan voorzieningen van licht dementerende ouderen. De taakgroep Bewonersinitiatieven moest jammer genoeg door de lockdowns haar werk een tijd lang stil leggen, maar gaat binnenkort weer aan de slag.

Nieuwe taakgroepen komen er voor de evaluatie van de transformatieagenda, die in 2021 afloopt, en rond de thema’s Wonen en zorg en Ervaringsdeskundigheid. Inwoners die een bijdrage aan een van deze taakgroepen willen leveren of hun ervaringen willen delen zijn welkom. Zij kunnen zich melden via het contactformulier onderaan deze pagina. 

 

Voorzitter en leden herbenoemd

Het college van B&W heeft op voordracht van de adviesraad de voorzitter, Peter Selten, en twee leden, Vincent Beringen en Jon van Zoelen, herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

Toeslagenaffaire

De gemeente gaat inwoners die slachtoffer zijn van de kinderopvang-toeslagenaffaire helpen bij het vinden van oplossingen voor de ontstane problemen. Zij kunnen zich melden bij het loket van Werk en Inkomen of worden actief benaderd. Inmiddels hebben zich in Nieuwegein al 52 personen gemeld. Sommigen daarvan zijn door de opgelegde boetes in grote problemen gekomen. 

De adviesraad is hier uiteraard tevreden over, maar vroeg zich wel af of er andere regelingen zijn waarbij de gemeente onnodig hard optreedt bij het terugvorderen van toeslagen of opleggen van boetes. Zij pleit voor een humaan optreden dat rekening houdt met de situatie van de betrokken persoon. 

Vergadering 28 januari 2021

De adviesraad heeft in januari niet plenair vergaderd. In plaats daarvan werden online groepsgesprekken gevoerd met steeds vijf leden. Daarin werden verschillende onderwerpen besproken. Allereerst natuurlijk de gevolgen van de coronacrisis. Wat je landelijk ziet, zien we ook in Nieuwegein. Er doen zich allerlei zorgelijke situaties voor, vooral onder ouderen, jongeren en mensen die door de lockdown in de financiële problemen komen. Ook verenigingen hebben het zwaar en veel wijkplatformen liggen vrijwel stil. Maar we zien ook dat gemeente, burgers en organisaties zich inzetten om die tijdig te signaleren en waar nodig hulp te bieden. Die infrastructuur lijkt behoorlijk op orde. Het is onduidelijk wat de gevolgen van corona op de lange termijn zal zijn. Het is volgens ons daarom belangrijk dat men zich daarop voorbereidt en wij roepen de gemeente op in samenwerking met lokale partners (Geynwijs, Wil, gezondheidscentra, scholen, MOvactor en SantéPartners) te zorgen voor een netwerk waarin signalen snel opgevangen kunnen worden en adequate hulp kan worden ingezet.

Advies over jeugdzorg

De adviesraad heeft er in een ongevraagd advies voor gepleit meer aandacht te besteden aan het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Het duurt volgens ons nu vaak te lang voor ouders of anderen om hulp vragen, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Ook dringen wij aan op betere samenwerking tussen alle organisaties waar ouders en jongeren mee te maken krijgen. Te vaak moeten zij hun verhaal opnieuw vertellen. Ten slotte vragen wij in ons advies aandacht om meer te doen met de ervaringen van jongeren met hun hulpverlening. Daarvan kan veel geleerd worden bij het signaleren en helpen van problemen van anderen. 

Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen.  

Vergadering 26 november

In onze online vergadering van 26 november hebben wij gesproken met het afdelingshoofd van Geynwijs, Patrick Bolink. Hij kon ons allereerst vertellen dat de dienstverlening door Geynwijs in deze coronatijd gewoon doorloopt. Als mensen contact opnemen, worden ze zoveel mogelijk telefonisch geholpen. Als het nodig is worden afspraken gemaakt op het stadshuis en als het echt niet anders kan, gaan medewerkers van Geynwijs op huisbezoek. Er is een lichte toename van het aantal zorgvragen, waardoor de wachtlijsten weer iets langer worden, maximaal vier weken. Maar Geynwijs probeert ook eenvoudige zorgvragen en verlengingen van al bestaande vormen van dienstverlening door middel van vereenvoudigde procedures af te handelen. Gevraagd of er door corona nieuwe of meer problemen in Nieuwegein zijn, antwoordde de heer Bolink dat Geynwijs daar geen signalen van heeft. Wel is er enige zorg of men alle mogelijke problemen, bijvoorbeeld eenzaamheid of geweld achter de voordeur wel in beeld heeft. De medewerkers van Geynwijs zijn daar heel alert op en hebben daarover ook veel contact met andere sociale professionals, medewerkers van de woningbouwverenigingen, wijkcoördinatoren, e.d.

Wij waren natuurlijk ook erg benieuwd of de reorganisatie van Geynwijs, die twee jaar geleden begon, succesvol is.

De heer Bolink zegt daarover dat hij vindt dat Geynwijs op de goede weg is. Er is minder verloop onder het personeel en ook de klantwaardering laat een stijgende lijn zien. De invoering van de werkmethode Krachtwerk lijkt aan te slaan. Maar er is nog wel werk aan de winkel. Ten slotte maakte de heer Bolink zich, net als wij overigens, zorgen over de stijgende uitgaven voor zowel Wmo als jeugdzorg. Dat is niet een typisch Nieuwegeins probleem; je ziet het landelijk, en het komt onder meer door de invoering van het abonnementstarief waardoor huishoudelijke hulp goedkoper is geworden voor inwoners met een hoger inkomen. Bij jeugdzorg speelt dat vooral complexe zorg erg duur is. De gemeente heeft Geynwijs gevraagd te kijken of er op bepaalde zaken efficiënter gewerkt kan worden. Vooralsnog is beperking van de dienstverlening niet aan de orde.

Signaleringsbrief coronatijd

In onze vergadering van 28 mei 2020. heeft de adviesraad sociaal domein gesproken over de aanpak van de Coronacrisis en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij hebben wij signalen verzameld die ons uit de Nieuwegeinse samenleving ter ore kwamen. Wij delen onze bevindingen graag met u. > Link

Vergaderingen

Onze normale vergaderingen in het Stadshuis gaan voorlopig niet door. We gaan nu online vergaderen. Op 23 april jl. hebben wij onze eerste online vergadering gehad. Daarin hebben wij vooral onze ervaringen met de manier waarop inwoners omgaan met de coronacrisis gedeeld. De komende weken gaan we samen met het college van B&W bekijken welke onderwerpen we agenderen voor de volgende bijeenkomsten. Via deze website houden we u op de hoogte.

Onze agenda

Onze agenda voor de komende tijd zal er uiteraard heel anders uitzien dan gepland. Op dit moment houden wij vooral in de gaten of de zorg voor kwetsbare inwoners niet in het gedrang komt. Het werk van onze taakgroepen staat daardoor voorlopig op een laag pitje. Wel zijn we bezig met de afronding van adviezen over het Plan van Aanpak van de Inburgeringswet en over de Beleidsregels Wmo/Jeugdzorg. Naar verwachting zullen we die in de loop van mei afronden.

Het staat wel vast dat de coronacrisis grote gevolgen zal hebben voor het sociaal domein. Hoe groot die gevolgen zullen zijn en welke effecten ze zullen hebben op zorg en participatie is op dit moment nog ongewis. Maar zeker is dat dit onze agenda voor de komende maanden en mogelijk zelfs jaren zal gaan bepalen.

Drie nieuwe taakgroepen

Najaar 2019 zijn er drie nieuwe taakgroepen gevormd:

voorzieningen voor licht dementerende inwoners en hun partners en mantelzorgers
trajecten van jongeren met een beperking; denk hierbij aan de overgang van het ene naar het andere schooltype, van school naar werk of van thuis wonen naar (meer) zelfstandig wonen
bewonersinitiatieven in de wijk
Elke taakgroep gaat de komende maanden in gesprek met inwoners en vertegenwoordigers van instellingen om te inventariseren wat goed gaat en welke knelpunten er zijn. Van de resultaten wordt verslag gedaan op deze pagina's. Op basis van de bevindingen kan een advies aan het college worden uitgebracht.

Inwoners die denken dat zij een bijdrage kunnen leveren aan het werk van een van deze taakgroepen, worden van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Zij kunnen contact opnemen met de adviesraad door middel van het contactformulier op deze website.

Verordening Wmo/Jeugd

In augustus 2019 heeft de adviesraad postief geadviseerd over de Verordening Wmo/Jeugd. Voorafgaand aan het eigenlijke advies werd de adviesraad al in de gelegenheid gesteld om mee te praten over conceptteksten. Wij konden vaststellen dat veel van de daar gemaakte opmerkingen in de definitieve tekst verwerkt waren. In het bijzonder zijn wij te spreken over het feit dat deze verordening integraal is, d.w.z. uitvoeringsbepalingen combineert die zowel uit de jeugdwet als de Wmo voortvloeien. Bovendien zien wij met genoegen dat in deze tekst de meest actuele ministeriele besluiten en jurisprudentie is verwerkt.

September 2019

Met ingang van 1 september 2019 is de heer Aart Jongejan door het college van B&W voor een periode van 4 jaar benoemd tot lid van de adviesraad. De heer Jongejan is 66 jaar oud en heeft zich in verschillende plaatsen ingezet voor de opvang en begeleiding van mensen in de maatschappelijke opvang. Jarenlang was hij als 'straatadvocaat' de steun- en toeverlaat van dak- en thuislozen in Gouda. Hij woont al jaren in Nieuwegein en wil graag zijn kennis van het sociaal domein inzetten voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Hij zal toetreden tot de werkgroep Participatie.

Mei 2019 - Nieuw uit de vergadering

Op 24 mei 2019 heeft de Adviesraad advies uitgebracht over de laatste fase (2019-2021) van het Transformatieprogramma. Kort samengevat komen de hoofdlijnen van het advies op het volgende neer:
1. De adviesraad is positief over het merendeel van de afzonderlijke programma’s; er wordt hard gewerkt; er is al het nodige bereikt; er zijn veel goede plannen; we hebben er vertrouwen in dat er de komende jaren goede resultaten bereikt worden.
2. ....
Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen

Maart 2019

In februari 2019 heeft de adviesraad desgevraagd advies uitgebracht aan het college van B&W over de Aanvulling op de Woonvisie 2015. De adviesraad is op hoofdlijnen positief over deze aanvulling, maar maakte wel enkele kanttekeningen. Zo vraagt de adviesraad zich af of het wel nodig is om nog meer nieuwbouw te plegen in Nieuwegein en of dit niet ten koste zal gaan van de leefbaarheid. Positief is de adviesraad over de plannen om bij nieuwbouw meer rekening te houden met de woonbehoeften van ouderen en jongeren. De raad vraagt de gemeente om daarin niet alleen met de woningcorporaties om de tafel te gaan zitten, maar ook met particuliere projectontwikkelaars en eigenaren. Het volledige advies is te vinden op de pagina Adviezen.

Januari 2019 - Adviezen

De Adviesraad heeft desgevraagd advies uitgebracht aan college van burgemeester en wethouders (B&W) over de Verordening en Beleidsregels voor het leerlingenvervoer en over de aanbestedingsleidraad voor het leerlingenvervoer. De leidraad is nodig omdat in de loop van het jaar het contract met de huidige verzorgers van het leerlingenvervoer afloopt. De gemeente Nieuwegein start samen met Lopik, IJsselstein en Montfoort een nieuwe aanbestedingsprocedure. Beide adviezen zijn te vinden op de pagina Adviezen.

Nieuws Archief

Participatie, Werk en Inkomen

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand.

Zorg en Welzijn

De leden van de werkgroep Zorg en welzijn volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners mee te maken hebben: thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problematiek.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

9 december 2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

20 januari 2022

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2021 ASD-Nieuwegein.nl