Wij Adviseren

Het college van burgemeester en wethouders.

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het sociaal domein van de gemeente Nieuwegein. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Nieuwegein zo goed als mogelijk mee kan doen.

Het College reageert schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad en regelmatig vindt ook mondeling overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder(s). Onze adviezen en de reacties van het college worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Naast advisering kan de Adviesraad ook signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen.

Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad. De reactie van het College op ons advies, wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk aan het advies toegevoegd.

2023

Advies Omgevingsprogramma Gezondheid - Advies / Reactie college

Advies Beleidskader Jeugd 2023 -2028 - Advies / Reactie college

Advies Gemengd wonen Meanderpark september 2023 - Advies

Advies Koers Sociaal Domein juli 2023 - Advies
 
Advies Uitvoeringsprogramma Inclusie juni 2023 - Advies / Reactie college

Advies Uitvoeringsplan ‘Nieuwegein basisvaardig’ / Deltaplan Laaggeletterdheid 2023 - 2026 - Advies / Reactie college
 
Advies Plan van Aanpak Energiearmoede - Advies / Reactie college

Advies Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp 2023 - Advies


2022

Brief aan de nieuwe gemeenteraad over opgaven sociaal domein 2022-2026 - PDF

Ongevraagd advies over stijgende armoede - Advies

Gevraagd advies Beschermd Wonen - Advies  /  Reactie college

 

2021

Advies Woonwijs  - Advies ASDN / Reactie College

Advies Innovatieagenda (Lokaal Werkteam)  - Advies ASDN / Reactie College

Advies Inkoopstrategie Jeugdhulp  - Advies ASDN / Reactie College

Advies WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) - Advies WSW / Reactie college

 

2020

Ongevraagd advies Jeugdzorg - Advies ASDN / Reactie College

Signaleringsbrief Coronatijd - Signalering ASDN / Reactie Wijkcoördinatoren en Buurtverbinders

Advies beleidsregels WMO Jeugd - Advies ASDN

Advies Meerjarenopgave Welzijn - Advies ASDN / Reactie College

Advies afschaffing huishoudelijke hulp toelage - Advies ASDN

 

 

2019 tot en met 2015 vindt u in het archief

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein