Wij Adviseren

Het college van burgemeester en wethouders.

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het sociaal domein van de gemeente Nieuwegein. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Nieuwegein zo goed als mogelijk mee kan doen.

Het College reageert schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad en regelmatig vindt ook mondeling overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder(s). Onze adviezen en de reacties van het college worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Naast advisering kan de Adviesraad ook signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen.

Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad. De reactie van het College op ons advies, wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk aan het advies toegevoegd.


2022

Onderwerp: 

Brief aan de gemeenteraad - PDF

 

2021

Onderwerp: 

Advies Woonwijs  - Advies ASDN / Reactie College

Advies Innovatieagenda (Lokaal Werkteam)  - Advies ASDN / Reactie College

Advies Inkoopstrategie Jeugdhulp  - Advies ASDN / Reactie College

Advies WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) - Advies WSW / Reactie college

 

2020

Onderwerp:

Ongevraagd advies Jeugdzorg - Advies ASDN / Reactie College

Signaleringsbrief Coronatijd - Signalering ASDN / Reactie Wijkcoördinatoren en Buurtverbinders

Advies beleidsregels WMO Jeugd - Advies ASDN

Advies Meerjarenopgave Welzijn - Advies ASDN / Reactie College

Advies afschaffing huishoudelijke hulp toelage - Advies ASDN

 

2019

Onderwerp:

Advies Uitvoerings- en investeringsagenda 3e fase 2019 - 2021 - Advies ASDN / Reactie College

Advies toekomstvisie Welzijn - Advies ASDN  /  Reactie College

Gevraagd advies Verordening en Beleidsregel WMO/Jeugd - Advies ASDN / Reactie College

Gevraagd advies Verordening en Beleidsregels Leerlingenvervoer - Advies ASDN  /  Reactie College

Gevraagd advies advies aanbesteding leerlingenvervoer - Advies ASDN  /  Reactie College

Advies aanvulling woonvisie 2015 - Advies ASDN  /  Reactie College 

Advies (ongevraagd) advies betreffende het programma 'Geldwijs' - Advies ASDN / Reactie College

Advies verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang - Advies ASDN / Reactie College

 

2018

Onderwerp:

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2018 - Jaarverslag 2018

Gevraagd advies inrichting WSW - Advies ASDN  /  Reactie College volgt

Advies beleidskader jeugd - Advies ASDN  /  Reactie College

 

2017, 2016 en 2015 vindt u in het archief

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein