Werkgroep  ZORG en WELZIJN

De werkgroep zorg en Welzijn bestaat uit vier leden die allemaal deskundig zijn op het gebied van zorg en welzijn. Zij hebben een zorgachtergrond, zijn ervaringsdeskundig, hebben in hun omgeving (netwerk) mensen die zorg nodig hebben, zijn zelf mantelzorger of hebben een netwerk in zorgveld en/of maatschappelijke organisaties. De leden van de werkgroep volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners van Nieuwegein mee te maken hebben. Denk hierbij aan thuiszorg, huishoudelijke zorg, voorzieningen/hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een lichamelijke handicap of psychische problemen. De afgelopen jaren vindt een verschuiving plaats van zorg naar preventie en het inroepen van eigen kracht en inschakelen van eigen netwerk. Zo besteedt de gemeente Nieuwegein veel aandacht aan positieve gezondheid door inwoners te activeren een gezond leven te gaan leiden. Ook het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers krijgt aandacht.

De werkgroep zet zich in voor ouderen, chronische zieken, gehandicapten, mantelzorgers en vrijwilligers door het voorbereiden van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente op deze thema’s. Ons belangrijkste speerpunt is dat wij graag signalen uit de samenleving willen ontvangen die door ons worden gebruikt om argumenten te onderbouwen en om input te leveren aan de Adviesraad.

Leden werkgroep Zorg en Welzijn:

  • Mevrouw Lya Jongeling
  • Mevrouw Briëlle Mooijenkind
  • Mevrouw Marlon van der Pol-Bessems
  • De heer Kees Mulder

Jeugd

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeentelijk verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp.

Wonen en Toegankelijkheid

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen en prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. Ook moet het woningaanbod in Nieuwegein aansluiten op de toekomstige behoeften van de inwoners.

Participatie, Werk en Inkomen

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand.

Zorg en Welzijn

De leden van de werkgroep Zorg en welzijn volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners mee te maken hebben: thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problematiek.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2021 ASD-Nieuwegein.nl