De Adviesraad

Voor alle burgers van Nieuwegein.

De Adviesraad Nieuwegein bestaat uit 15 personen

Die het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Nieuwegein adviseren over de plannen, inhoud en uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Het sociaal domein is breed en omvat alle taken die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De leden van de Adviesraad zijn mensen die vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis en ervaring hebben met deze onderwerpen.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is van én voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen een brugfunctie vervullen tussen de inwoners van Nieuwegein en de gemeente en er met onze adviezen aan bijdragen dat alle burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. Alle adviezen gaan ook naar de gemeenteraad en worden besproken in de raadscommissies.

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein kent vier werkgroepen: Jeugd, Participatie, Wonen en Toegankelijkheid, Zorg en Welzijn. De werkgroepen bestaan uit leden van de Adviesraad en er kunnen ook niet-leden deel uitmaken van een werkgroep. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied en onderhouden contact met inwoners en organisaties die op dat gebied relevant zijn. Als er een advies gevraagd wordt, bereiden de werkgroepen dat advies voor. De werkgroepleden kunnen ook problemen signaleren, waarover dan een ongevraagd advies of een signaleringsbrief kan worden uitgebracht.

Regelmatig wordt advies gevraagd over een onderwerp dat aan meerdere terreinen raakt. Meestal wordt dan een taakgroepje samengesteld uit leden van de Adviesraad, dat het betreffende advies voorbereidt. De adviesraad vergadert 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden op deze website aangekondigd. Op verzoek kunnen inwoners ook deelnemen aan het overleg van een van de werkgroepen. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein is in 2016 vastgesteld en op 19 mei 2022 door de gemeenteraad herzien.

Verordening ASDN

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein