Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Nog veel te veel onzekerheid in aanpak beschermd wonen

Al sinds 2015 wordt er gewerkt aan een nieuwe aanpak voor personen die niet goed zelfstandig kunnen wonen. Vroeger verbleven veel van deze mensen in een instelling, maar nu is het  beleid dat zij zelfstandiger gaan wonen: in de eigen buurt, dicht bij familie en kennissen. De hulp die ze vroeger kregen in de instelling, krijgen ze dan thuis. Intussen zijn al veel instellingen gesloten en zijn de vroegere bewoners verhuisd naar zelfstandige woningen in de wijken. In Meanderpark, het vroegere gemeentehuis van Nieuwegein op Plettenburg, wonen bijvoorbeeld inwoners met en zonder begeleiding door elkaar. Al in 2017 heeft de adviesraad hierover advies uitgebracht. Wij schreven toen dat we het algemene beleid ondersteunden, maar zetten ook een paar vraagtekens. Zo vroegen wij ons af of de capaciteiten van mensen met een mentale beperking om zelfstandig te kunnen wonen niet overschat werden. En wij zeiden tegen de gemeente dat ze niet alleen naar die kwetsbare inwoners moest kijken, maar ook naar de omgeving waarin zij wonen. 

Hoewel er dus al veel gebeurt, moeten er bestuurlijk en financieel nog veel afspraken gemaakt worden tussen de gemeenten, de zorginstellingen en de welzijnsorganisaties. Het is een ingewikkeld proces en de voortgang daarvan verloopt traag. Onlangs werd ons opnieuw om advies gevraagd over de afspraken die in de provincie Utrecht gemaakt worden over de uitvoering van deze decentralisatie van het beschermd wonen. 

Wij hebben in ons advies om te beginnen aangegeven dat we vinden dat het proces veel te traag verloopt. Daardoor verkeren veel inwoners nog steeds in onzekerheid hoe hun huisvesting en begeleiding de komende tijd geregeld gaat worden. Daarnaast hebben wij opnieuw aangegeven dat je niet te optimistisch moet zijn over wat deze kwetsbare inwoners wel en niet kunnen. Bovendien maken zij ontwikkelingen door: ze worden ouder, soms zieker, soms minder ziek, hebben problemen met het vinden en behouden van werk, met hun inkomen etc. Wij hebben er daarom voor gepleit dat er per persoon een casusregisseur komt die met de inwoner bekijkt hoe de voorzieningen en begeleiding goed zijn afgestemd op al deze statusovergangen. En tenslotte hebben we ook opnieuw aangegeven dat er door deze ontwikkeling veel meer druk komt op de eigen sociale omgeving, de familie, de kennissen, de buurt, bij de begeleiding. Ook daarvoor moeten goede voorzieningen komen en dat zien we nog te weinig terug.     

Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein