ONZE ADVIEZEN

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het sociaal domein van de gemeente Nieuwegein.

De Adviesraad is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Nieuwegein zo goed als mogelijk mee kan doen. De Adviesraad bestaat daarom voor meer dan de helft uit ervaringsdeskundigen. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van Nieuwegeiners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Het College reageert schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad en regelmatig vindt ook mondeling overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder(s). Onze adviezen en de reacties van het college worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Naast advisering kan de Adviesraad ook signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen.


Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad. De reactie van het College op ons advies, wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk aan het advies toegevoegd.

 

2018

Onderwerp

Adviesraad

Reactie college
(Gevraagd) advies inrichting WSW Pdf document ja
Advies beleidskader jeugd Pdf document ja

2017

  
Onderwerp

Adviesraad

Reactie college
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2017 Pdf document
neen
(Gevraagd) advies toekomstperspectief WSW Pdf document ja
(Gevraagd) Advies Geynwijs Pdf document ja
(Gevraagd) advies beschermd wonen/maatsch. opvang Pdf document neen
(Ongevraagd) advies CR WIL armoedebeleid Pdf document neen
     

2016

Onderwerp

Adviesraad

Reactie college
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2016 Pdf document neen
(Gevraagd) advies Woonwijs Pdf document neen
(Gevraagd) advies verordening ASD Pdf document neen
(Gevraagd) advies Wmo-Jeugd Pdf document neen
(Gevraagd) advies toekomst WSW-Pauw Pdf document neen
     

2015

Onderwerp

Adviesraad

Reactie college
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2015 Pdf document  
(Gevraagd) advies PvE Leerlingenvervoer 2015 Pdf document  
(Ongevraagd) advies Grenzen aan vrijwillige zorg 2015 Pdf document  
(Ongevraagd) advies inzake concept-nota woonvisie 2015 Pdf document  
(Ontbrekend) advies inzake Lekstroom werkt/vrijwillige inzet Niet aanwezig  
(Ongevraagd) advies/inspraakreactie nota ruimtelijke kwaliteit Pdf document  
     
2018 ASD-Nieuwegein.nl