ONZE ADVIEZEN

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het sociaal domein van de gemeente Nieuwegein.

De Adviesraad is van en voor de burgers en dan vooral de kwetsbare burgers. Wij willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Nieuwegein zo goed als mogelijk mee kan doen. De Adviesraad bestaat daarom voor meer dan de helft uit ervaringsdeskundigen. Bij ieder advies kijken wij door de ogen van de burgers. Daarbij baseren wij ons op informatie van Nieuwegeiners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals.

Het College reageert schriftelijk op de adviezen van de Adviesraad en regelmatig vindt ook mondeling overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder(s). Onze adviezen en de reacties van het college worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd, zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Naast advisering kan de Adviesraad ook signalen afgeven over knelpunten en onderwerpen agenderen.


Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van de Adviesraad. De reactie van het College op ons advies, wordt na ontvangst zo spoedig mogelijk aan het advies toegevoegd.

2019

   
Onderwerp Adviesraad College
Advies toekomstvisie Welzijn Advies  
Gevraagd) advies Verordening en Beleidsregels WMO/Jeugd Binnenkort   -
(Gevraagd) advies Verordening en Beleidsregels Leerlingenvervoer Advies  -
(Gevraagd) advies aanbesteding leerlingenvervoer Advies  -
     

2018

   
Onderwerp
Adviesraad
College
(Gevraagd) advies inrichting WSW Advies Ja
Advies beleidskader jeugd Advies Reactie
     

2017

   
Onderwerp
Adviesraad
College
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2017 Jaarverslag
n.v.t.
(Gevraagd) advies toekomstperspectief WSW Advies Ja
(Gevraagd) Advies Geynwijs Advies Ja
(Gevraagd) advies beschermd wonen/maatsch. opvang Pdf Reactie
(Ongevraagd) advies CR WIL armoedebeleid Pdf Reactie
     

2016 en 2015

vindt u in het archief. >>
   

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2018 ASD-Nieuwegein.nl